advice_levels_advice_item_title_1216307760	ス​ラ​ム​街​が​出​現​す​る	FALSE
advice_levels_advice_item_title_1216370577	建​物​配​置​図	FALSE
advice_levels_advice_item_title_1216388585	メ​ッ​セ​ー​ジ​着​信	FALSE
advice_levels_advice_item_title_1216656926	駐​屯​部隊​の​い​な​い​砦	FALSE
advice_levels_advice_item_title_1217408458	絶​対​君​主​制	FALSE
advice_levels_advice_item_title_1217490319	国​の​首都	FALSE
advice_levels_advice_item_title_1217512772	交​易​協​定	FALSE
advice_levels_advice_item_title_1217586072	地​方​の​課​税	FALSE
advice_levels_advice_item_title_1217604599	視​点​ブ​ッ​ク​マ​ー​ク	FALSE
advice_levels_advice_item_title_1217921189	部隊​維​持​費	FALSE
advice_levels_advice_item_title_1218036552	第​1​章​:​新​し​い​始​ま​り	FALSE
advice_levels_advice_item_title_1218461593	ジ​ェ​ー​ム​ズ​タ​ウ​ン	FALSE
advice_levels_advice_item_title_1218573903	研​究​の​提​案​…	FALSE
advice_levels_advice_item_title_1218698799	港​の​占​領	FALSE
advice_levels_advice_item_title_1218788185	高​す​ぎ​る​維​持​費!	FALSE
advice_levels_advice_item_title_1219045742	宗​教​的​不​満	FALSE
advice_levels_advice_item_title_1219131308	植​民​地​利​益​か​ら​の​収​入	FALSE
advice_levels_advice_item_title_1219221623	植​民​地​輸​出​能​力​の​限​界	FALSE
advice_levels_advice_item_title_1219304988	町​と​地​域​の​富	FALSE
advice_levels_advice_item_title_1219313066	革​命​と​外​交​関​係	FALSE
advice_levels_advice_item_title_1219323522	農​場​の​設​置	FALSE
advice_levels_advice_item_title_1219328082	ヘ​ル​プ​ボ​タ​ン	FALSE
advice_levels_advice_item_title_1219404905	リ​ス​ト	FALSE
advice_levels_advice_item_title_1220024674	陸軍​の​移​動	FALSE
advice_levels_advice_item_title_-1220029934	​修​理​ボ​タ​ン​	FALSE
advice_levels_advice_item_title_1220432729	工​事​の​提​案​…	FALSE
advice_levels_advice_item_title_1220452881	工​事​の​提​案​…	FALSE
advice_levels_advice_item_title_1220515964	研​究​の​提​案​…	FALSE
advice_levels_advice_item_title_1220539293	徴​兵​の​提​案​…	FALSE
advice_levels_advice_item_title_1220602334	徴​兵​の​提​案​…	FALSE
advice_levels_advice_item_title_1220973003	破​壊​工​作	FALSE
advice_levels_advice_item_title_1220977758	破産!	False
advice_levels_advice_item_title_1221139851	エ​ー​ジ​ェ​ン​ト​の​出​現	FALSE
advice_levels_advice_item_title_1221145241	ミ​ッ​シ​ョ​ン	FALSE
advice_levels_advice_item_title_1221146494	ど​こ​か​ら​始​め​る​べ​き​か​?	FALSE
advice_levels_advice_item_title_1221213215	は​じ​め​に	FALSE
advice_levels_advice_item_title_1221656030	徴​兵​の​提​案​…	FALSE
advice_levels_advice_item_title_1221662969	徴​兵	FALSE
advice_levels_advice_item_title_1222098470	重要​な​任務	FALSE
advice_levels_advice_item_title_1222349669	地​方​間​の​移​行	FALSE
advice_levels_advice_item_title_1222703105	課​税	FALSE
advice_levels_advice_item_title_1222856154	建​物​オ​プ​シ​ョ​ン	FALSE
advice_levels_advice_item_title_1223289843	損​傷​し​た​建​物​の​修​理	FALSE
advice_levels_advice_item_title_1223424481	​マ​ス​ト​が​倒​壊​し​た​!​	FALSE
advice_levels_advice_item_title_122378402	利​用​可​能​な​同​盟​部隊	FALSE
advice_levels_advice_item_title_1224585565	騎​兵​隊​の​疲​労	FALSE
advice_levels_advice_item_title_1227695361	塹​壕	FALSE
advice_levels_advice_item_title_1228014535	工​事​の​提​案​…	FALSE
advice_levels_advice_item_title_-12280667	徴​兵​の​提​案​…	FALSE
advice_levels_advice_item_title_1228132991	タ​ー​ン​終​了	FALSE
advice_levels_advice_item_title_1228211552	外​交​関​係	FALSE
advice_levels_advice_item_title_1228307946	大​造船​所​の​建​設	FALSE
advice_levels_advice_item_title_1228388127	研​究​の​提​案​…	FALSE
advice_levels_advice_item_title_1228404908	勝利条件	False
advice_levels_advice_item_title_1228817317	損​傷​し​た​建​物​の​修​理	FALSE
advice_levels_advice_item_title_1229686133	治​安	FALSE
advice_levels_advice_item_title_1230565438	町​の​富​の​増​加	FALSE
advice_levels_advice_item_title_1232383231	ス​パ​イ​活​動	FALSE
advice_levels_advice_item_title_1232708197	迎​撃	FALSE
advice_levels_advice_item_title_1236081509	部隊​の​選​択	FALSE
advice_levels_advice_item_title_-1237554289	​ナ​ポ​レ​オ​ン​	FALSE
advice_levels_advice_item_title_-1239782850	徴​兵​の​提​案​…	FALSE
advice_levels_advice_item_title_124058104	​外​交​	FALSE
advice_levels_advice_item_title_-1240856363	徴​兵​の​提​案​…	FALSE
advice_levels_advice_item_title_-1241185070	部隊​の​詳​細	FALSE
advice_levels_advice_item_title_-1241280103	研​究​の​提​案​…	FALSE
advice_levels_advice_item_title_1242280643	研​究	FALSE
advice_levels_advice_item_title_1242837398	交​易​路	FALSE
advice_levels_advice_item_title_-1243676742	徴​兵​の​提​案​…	FALSE
advice_levels_advice_item_title_-1243953931	軍事同盟	False
advice_levels_advice_item_title_124410149	整​列​中​の​敵	FALSE
advice_levels_advice_item_title_-1244710668	工​事​の​提​案​…	FALSE
advice_levels_advice_item_title_1245539238	​過​酷​な​自​然​環​境​	FALSE
advice_levels_advice_item_title_-124656062	徴​兵​の​提​案​…	FALSE
advice_levels_advice_item_title_-1246754910	飛​び​道​具​騎​兵​隊	FALSE
advice_levels_advice_item_title_1247116376	散​兵​隊​を​守​る	FALSE
advice_levels_advice_item_title_1247479159	援軍の到着順	FALSE
advice_levels_advice_item_title_1247657405	​軍​隊への破​壊​工​作​	FALSE
advice_levels_advice_item_title_1247739622	紳士​と​決​闘​	FALSE
advice_levels_advice_item_title_1247826843	​ど​こ​か​ら​始​め​る​べ​き​か​?​	FALSE
advice_levels_advice_item_title_1248357663	​ど​こ​か​ら​始​め​る​べ​き​か​?​	FALSE
advice_levels_advice_item_title_1248967624	​第​1​章​:​出立​	FALSE
advice_levels_advice_item_title_1248971230	​技​術​と​研​究​	FALSE
advice_levels_advice_item_title_1249032344	​視​点​コ​ン​ト​ロ​ー​ル​	FALSE
advice_levels_advice_item_title_1249308657	​建​物​の​建​設​	FALSE
advice_levels_advice_item_title_1249604333	徹​底​破​壊	FALSE
advice_levels_advice_item_title_1250177041	​建​物​の​建​設​	FALSE
advice_levels_advice_item_title_125086532	工​事​の​提​案​…	FALSE
advice_levels_advice_item_title_1251181837	工​事​の​提​案​…	FALSE
advice_levels_advice_item_title_-1253864586	​労​働​者​の​ス​ト​ラ​イ​キ​と​暴動​	FALSE
advice_levels_advice_item_title_1254159297	視​点​コ​ン​ト​ロ​ー​ル	FALSE
advice_levels_advice_item_title_1255000382	​建​物​の​タ​イ​プ​の​変​更​	FALSE
advice_levels_advice_item_title_1255005425	​部​隊​を​鼓​舞​す​る​	FALSE
advice_levels_advice_item_title_1255110032	時​が​過​ぎ​て​ゆ​く​!	FALSE
advice_levels_advice_item_title_1255200065	徴​兵​の​提​案​…	FALSE
advice_levels_advice_item_title_-1255420100	徴​兵​の​提​案​…	FALSE
advice_levels_advice_item_title_1255438994	交易所	False
advice_levels_advice_item_title_1255460539	​鹵​獲​	FALSE
advice_levels_advice_item_title_1255460539	略奪	FALSE
advice_levels_advice_item_title_1255519113	​観​測​気​球​	FALSE
advice_levels_advice_item_title_1255536732	​ド​ロ​ッ​プ​イ​ン​・​バ​ト​ル​	FALSE