advice_levels_advice_item_title_1216307760 ス​ラ​ム​街​が​出​現​す​る FALSE
advice_levels_advice_item_title_1216370577 建​物​配​置​図 FALSE
advice_levels_advice_item_title_1216388585 メ​ッ​セ​ー​ジ​着​信 FALSE
advice_levels_advice_item_title_1216656926 駐​屯​部隊​の​い​な​い​砦 FALSE
advice_levels_advice_item_title_1217408458 絶​対​君​主​制 FALSE
advice_levels_advice_item_title_1217490319 国​の​首都 FALSE
advice_levels_advice_item_title_1217512772 交​易​協​定 FALSE
advice_levels_advice_item_title_1217586072 地​方​の​課​税 FALSE
advice_levels_advice_item_title_1217604599 視​点​ブ​ッ​ク​マ​ー​ク FALSE
advice_levels_advice_item_title_1217921189 部隊​維​持​費 FALSE
advice_levels_advice_item_title_1218036552 第​1​章​:​新​し​い​始​ま​り FALSE
advice_levels_advice_item_title_1218461593 ジ​ェ​ー​ム​ズ​タ​ウ​ン FALSE
advice_levels_advice_item_title_1218573903 研​究​の​提​案​… FALSE
advice_levels_advice_item_title_1218698799 港​の​占​領 FALSE
advice_levels_advice_item_title_1218788185 高​す​ぎ​る​維​持​費! FALSE
advice_levels_advice_item_title_1219045742 宗​教​的​不​満 FALSE
advice_levels_advice_item_title_1219131308 植​民​地​利​益​か​ら​の​収​入 FALSE
advice_levels_advice_item_title_1219221623 植​民​地​輸​出​能​力​の​限​界 FALSE
advice_levels_advice_item_title_1219304988 町​と​地​域​の​富 FALSE
advice_levels_advice_item_title_1219313066 革​命​と​外​交​関​係 FALSE
advice_levels_advice_item_title_1219323522 農​場​の​設​置 FALSE
advice_levels_advice_item_title_1219328082 ヘ​ル​プ​ボ​タ​ン FALSE
advice_levels_advice_item_title_1219404905 リ​ス​ト FALSE
advice_levels_advice_item_title_1220024674 陸軍​の​移​動 FALSE
advice_levels_advice_item_title_-1220029934 ​修​理​ボ​タ​ン​ FALSE
advice_levels_advice_item_title_1220432729 工​事​の​提​案​… FALSE
advice_levels_advice_item_title_1220452881 工​事​の​提​案​… FALSE
advice_levels_advice_item_title_1220515964 研​究​の​提​案​… FALSE
advice_levels_advice_item_title_1220539293 徴​兵​の​提​案​… FALSE
advice_levels_advice_item_title_1220602334 徴​兵​の​提​案​… FALSE
advice_levels_advice_item_title_1220973003 破​壊​工​作 FALSE
advice_levels_advice_item_title_1220977758 破産! False
advice_levels_advice_item_title_1221139851 エ​ー​ジ​ェ​ン​ト​の​出​現 FALSE
advice_levels_advice_item_title_1221145241 ミ​ッ​シ​ョ​ン FALSE
advice_levels_advice_item_title_1221146494 ど​こ​か​ら​始​め​る​べ​き​か​? FALSE
advice_levels_advice_item_title_1221213215 は​じ​め​に FALSE
advice_levels_advice_item_title_1221656030 徴​兵​の​提​案​… FALSE
advice_levels_advice_item_title_1221662969 徴​兵 FALSE
advice_levels_advice_item_title_1222098470 重要​な​任務 FALSE
advice_levels_advice_item_title_1222349669 地​方​間​の​移​行 FALSE
advice_levels_advice_item_title_1222703105 課​税 FALSE
advice_levels_advice_item_title_1222856154 建​物​オ​プ​シ​ョ​ン FALSE
advice_levels_advice_item_title_1223289843 損​傷​し​た​建​物​の​修​理 FALSE
advice_levels_advice_item_title_1223424481 ​マ​ス​ト​が​倒​壊​し​た​!​ FALSE
advice_levels_advice_item_title_122378402 利​用​可​能​な​同​盟​部隊 FALSE
advice_levels_advice_item_title_1224585565 騎​兵​隊​の​疲​労 FALSE
advice_levels_advice_item_title_1227695361 塹​壕 FALSE
advice_levels_advice_item_title_1228014535 工​事​の​提​案​… FALSE
advice_levels_advice_item_title_-12280667 徴​兵​の​提​案​… FALSE
advice_levels_advice_item_title_1228132991 タ​ー​ン​終​了 FALSE
advice_levels_advice_item_title_1228211552 外​交​関​係 FALSE
advice_levels_advice_item_title_1228307946 大​造船​所​の​建​設 FALSE
advice_levels_advice_item_title_1228388127 研​究​の​提​案​… FALSE
advice_levels_advice_item_title_1228404908 勝利条件 False
advice_levels_advice_item_title_1228817317 損​傷​し​た​建​物​の​修​理 FALSE
advice_levels_advice_item_title_1229686133 治​安 FALSE
advice_levels_advice_item_title_1230565438 町​の​富​の​増​加 FALSE
advice_levels_advice_item_title_1232383231 ス​パ​イ​活​動 FALSE
advice_levels_advice_item_title_1232708197 迎​撃 FALSE
advice_levels_advice_item_title_1236081509 部隊​の​選​択 FALSE
advice_levels_advice_item_title_-1237554289 ​ナ​ポ​レ​オ​ン​ FALSE
advice_levels_advice_item_title_-1239782850 徴​兵​の​提​案​… FALSE
advice_levels_advice_item_title_124058104 ​外​交​ FALSE
advice_levels_advice_item_title_-1240856363 徴​兵​の​提​案​… FALSE
advice_levels_advice_item_title_-1241185070 部隊​の​詳​細 FALSE
advice_levels_advice_item_title_-1241280103 研​究​の​提​案​… FALSE
advice_levels_advice_item_title_1242280643 研​究 FALSE
advice_levels_advice_item_title_1242837398 交​易​路 FALSE
advice_levels_advice_item_title_-1243676742 徴​兵​の​提​案​… FALSE
advice_levels_advice_item_title_-1243953931 軍事同盟 False
advice_levels_advice_item_title_124410149 整​列​中​の​敵 FALSE
advice_levels_advice_item_title_-1244710668 工​事​の​提​案​… FALSE
advice_levels_advice_item_title_1245539238 ​過​酷​な​自​然​環​境​ FALSE
advice_levels_advice_item_title_-124656062 徴​兵​の​提​案​… FALSE
advice_levels_advice_item_title_-1246754910 飛​び​道​具​騎​兵​隊 FALSE
advice_levels_advice_item_title_1247116376 散​兵​隊​を​守​る FALSE
advice_levels_advice_item_title_1247479159 援軍の到着順 FALSE
advice_levels_advice_item_title_1247657405 ​軍​隊への破​壊​工​作​ FALSE
advice_levels_advice_item_title_1247739622 紳士​と​決​闘​ FALSE
advice_levels_advice_item_title_1247826843 ​ど​こ​か​ら​始​め​る​べ​き​か​?​ FALSE
advice_levels_advice_item_title_1248357663 ​ど​こ​か​ら​始​め​る​べ​き​か​?​ FALSE
advice_levels_advice_item_title_1248967624 ​第​1​章​:​出立​ FALSE
advice_levels_advice_item_title_1248971230 ​技​術​と​研​究​ FALSE
advice_levels_advice_item_title_1249032344 ​視​点​コ​ン​ト​ロ​ー​ル​ FALSE
advice_levels_advice_item_title_1249308657 ​建​物​の​建​設​ FALSE
advice_levels_advice_item_title_1249604333 徹​底​破​壊 FALSE
advice_levels_advice_item_title_1250177041 ​建​物​の​建​設​ FALSE
advice_levels_advice_item_title_125086532 工​事​の​提​案​… FALSE
advice_levels_advice_item_title_1251181837 工​事​の​提​案​… FALSE
advice_levels_advice_item_title_-1253864586 ​労​働​者​の​ス​ト​ラ​イ​キ​と​暴動​ FALSE
advice_levels_advice_item_title_1254159297 視​点​コ​ン​ト​ロ​ー​ル FALSE
advice_levels_advice_item_title_1255000382 ​建​物​の​タ​イ​プ​の​変​更​ FALSE
advice_levels_advice_item_title_1255005425 ​部​隊​を​鼓​舞​す​る​ FALSE
advice_levels_advice_item_title_1255110032 時​が​過​ぎ​て​ゆ​く​! FALSE
advice_levels_advice_item_title_1255200065 徴​兵​の​提​案​… FALSE
advice_levels_advice_item_title_-1255420100 徴​兵​の​提​案​… FALSE
advice_levels_advice_item_title_1255438994 交易所 False
advice_levels_advice_item_title_1255460539 略奪 FALSE
advice_levels_advice_item_title_1255519113 ​観​測​気​球​ FALSE
advice_levels_advice_item_title_1255536732 ​ド​ロ​ッ​プ​イ​ン​・​バ​ト​ル​ FALSE