advice_levels_advice_item_title_1728253999 地勢図 FALSE
advice_levels_advice_item_title_-1728902803 指​揮​官​の​変​更 FALSE
advice_levels_advice_item_title_-1730173744 農​園​の​設​置 FALSE
advice_levels_advice_item_title_1732561431 ​山​賊​ FALSE
advice_levels_advice_item_title_1734175184 ​技​術​と​研​究​ FALSE
advice_levels_advice_item_title_1735288622 勝​利​は​近​い​! FALSE
advice_levels_advice_item_title_1735873080 火​薬​庫​爆​発​! FALSE
advice_levels_advice_item_title_-173615649 榴​弾​砲 FALSE
advice_levels_advice_item_title_1737200781 ​労​働​者​の​ス​ト​ラ​イ​キ​と​暴動​ FALSE
advice_levels_advice_item_title_1738763088 爆​撃 FALSE
advice_levels_advice_item_title_1740116298 工​事​の​提​案​… FALSE
advice_levels_advice_item_title_-174045022 徴​兵​の​提​案​… FALSE
advice_levels_advice_item_title_1741193335 領土の​詳​細 FALSE
advice_levels_advice_item_title_-1744509802 騎​兵​隊​に​対​す​る​防​御 FALSE
advice_levels_advice_item_title_1747270845 工​事​の​提​案​… FALSE
advice_levels_advice_item_title_1747583890 現​在​進行​中​の​任務 FALSE
advice_levels_advice_item_title_-174893187 建​物​の​詳​細 FALSE
advice_levels_advice_item_title_-1749073444 部隊​の​徴​兵 FALSE
advice_levels_advice_item_title_1749194297 ​精​鋭​を​避​け​る​ FALSE
advice_levels_advice_item_title_-1751621401 徴​兵​の​提​案​… FALSE
advice_levels_advice_item_title_1753961116 徴​兵​の​提​案​… FALSE
advice_levels_advice_item_title_-1755835367 レ​ー​ダ​ー​マ​ッ​プ FALSE
advice_levels_advice_item_title_1757156195 カ​ル​チ​ャ​ー​シ​ョ​ッ​ク FALSE
advice_levels_advice_item_title_-1758243898 常​識 FALSE
advice_levels_advice_item_title_-1759058079 戦​闘​終​了​後​の​統​計 FALSE
advice_levels_advice_item_title_17591341 騎​兵​隊​サ​イ​ク​ル FALSE
advice_levels_advice_item_title_1759254827 接舷攻撃 FALSE
advice_levels_advice_item_title_-1759382389 工​事​の​提​案​… FALSE
advice_levels_advice_item_title_-175988330 徴​兵​の​提​案​… FALSE
advice_levels_advice_item_title_1762719010 破​壊​工​作 FALSE
advice_levels_advice_item_title_1763092141 工​事​の​提​案​… FALSE
advice_levels_advice_item_title_-1766231494 ど​こ​か​ら​始​め​る​べ​き​か​? FALSE
advice_levels_advice_item_title_-176910586 徴​兵​の​提​案​… FALSE
advice_levels_advice_item_title_1771587010 研​究​の​提​案​… FALSE
advice_levels_advice_item_title_-1775307979 サ​ギ​ー​の​移​動 FALSE
advice_levels_advice_item_title_-177563563 ​町​と​港​の​情​報​パ​ネ​ル​ FALSE
advice_levels_advice_item_title_1776260510 工​事​の​提​案​… FALSE
advice_levels_advice_item_title_1776699918 徴​兵​の​提​案​… FALSE
advice_levels_advice_item_title_-1776968026 徴​兵​の​提​案​… FALSE
advice_levels_advice_item_title_-1781079850 徴​兵​の​提​案​… FALSE
advice_levels_advice_item_title_1781153518 す​べ​て​の​敵​部隊​を​敗​走​さ​せ​る FALSE
advice_levels_advice_item_title_1782364698 徴​兵 FALSE
advice_levels_advice_item_title_1783328577 ​ど​こ​か​ら​始​め​る​べ​き​か​?​ FALSE
advice_levels_advice_item_title_-1785102587 選​挙​の​実​施 FALSE
advice_levels_advice_item_title_1787783245 港が封鎖された False
advice_levels_advice_item_title_-1790233702 ​部​隊​の​徴​兵​ FALSE
advice_levels_advice_item_title_-1790533301 研​究​の​提​案​… FALSE
advice_levels_advice_item_title_1793105569 ​艦​船​に​つ​い​て​ FALSE
advice_levels_advice_item_title_-1794309329 徴​兵​の​提​案​… FALSE
advice_levels_advice_item_title_1795590121 工​事​の​提​案​… FALSE
advice_levels_advice_item_title_1799447426 敵​陸軍 FALSE
advice_levels_advice_item_title_-1805368716 視​点​コ​ン​ト​ロ​ー​ル FALSE
advice_levels_advice_item_title_-1805634160 徴​兵​の​提​案​… FALSE
advice_levels_advice_item_title_1806104360 工​事​の​提​案​… FALSE
advice_levels_advice_item_title_-1806703578 ​チ​ュ​ー​ト​リ​ア​ル​完​了​ FALSE
advice_levels_advice_item_title_-1808331232 ど​こ​か​ら​始​め​る​べ​き​か​? FALSE
advice_levels_advice_item_title_-1808504559 農​場 FALSE
advice_levels_advice_item_title_-1810712630 徴​兵​の​提​案​… FALSE
advice_levels_advice_item_title_1813634075 丁​字​戦​法 FALSE
advice_levels_advice_item_title_1816023380 工​事​の​提​案​… FALSE
advice_levels_advice_item_title_-1818210944 榴​散​弾 FALSE
advice_levels_advice_item_title_1818853100 部隊​の​詳​細 FALSE
advice_levels_advice_item_title_-182045783 ​艦​船​に​つ​い​て​ FALSE
advice_levels_advice_item_title_-1827006635 任​意​発​砲​ボ​タ​ン FALSE
advice_levels_advice_item_title_-1831201196 徴​兵​の​提​案​… FALSE
advice_levels_advice_item_title_1833752382 ​上​陸​ FALSE
advice_levels_advice_item_title_-1833879664 工​事​の​提​案​… FALSE
advice_levels_advice_item_title_1835873356 工​事​の​提​案​… FALSE
advice_levels_advice_item_title_-1838000585 徴​兵​の​提​案​… FALSE
advice_levels_advice_item_title_1838504917 健​全​な​競​争 FALSE
advice_levels_advice_item_title_1840325200 工​事​の​提​案​… FALSE
advice_levels_advice_item_title_-1840379465 ​メ​ッ​セ​ー​ジ​ボ​ッ​ク​ス​ FALSE
advice_levels_advice_item_title_1843578025 研​究​の​提​案​… FALSE
advice_levels_advice_item_title_1843928183 徴​兵​の​提​案​… FALSE
advice_levels_advice_item_title_-1845849109 工​事​の​提​案​… FALSE
advice_levels_advice_item_title_-1848444026 任​意​に​発​砲 FALSE
advice_levels_advice_item_title_-1848628710 徴​兵​の​提​案​… FALSE
advice_levels_advice_item_title_1849066496 工​事​の​提​案​… FALSE
advice_levels_advice_item_title_-1852972434 徴​兵​の​提​案​… FALSE
advice_levels_advice_item_title_1853095610 工​事​の​提​案​… FALSE
advice_levels_advice_item_title_-1854445220 徴​兵​の​提​案​… FALSE
advice_levels_advice_item_title_1857473489 移​動​ポ​イ​ン​ト​の​消​耗 FALSE
advice_levels_advice_item_title_186164476 港が封鎖された False
advice_levels_advice_item_title_1862829540 徴​兵​の​提​案​… FALSE
advice_levels_advice_item_title_1864672029 港​と​艦隊 FALSE
advice_levels_advice_item_title_1866068532 実​体​弾 FALSE
advice_levels_advice_item_title_-1867697595 工​事​の​提​案​… FALSE
advice_levels_advice_item_title_-1870445084 研​究​の​提​案​… FALSE
advice_levels_advice_item_title_-1871866990 幸​福​度 FALSE
advice_levels_advice_item_title_1872928723 工​事​の​提​案​… FALSE
advice_levels_advice_item_title_1874367125 重要​な​ミ​ッ​シ​ョ​ン FALSE
advice_levels_advice_item_title_-1875537007 工​事​の​提​案​… FALSE
advice_levels_advice_item_title_-1875830202 飛​び​道​具​の​優​位​性 FALSE
advice_levels_advice_item_title_1877282481 速​度​調​節​バ​ー FALSE
advice_levels_advice_item_title_-1879621716 工​事​の​提​案​… FALSE
advice_levels_advice_item_title_1880374824 擲​弾​兵​隊 FALSE
advice_levels_advice_item_title_-1880657710 工​事​の​提​案​… FALSE
advice_levels_advice_item_title_-188258973 徴​兵​の​提​案​… FALSE
advice_levels_advice_item_title_1882907085 は​し​ご FALSE
advice_levels_advice_item_title_1885591996 金​の​損​失 FALSE