advice_levels_advice_item_title_1533668202 部隊​の​徴​兵 FALSE
advice_levels_advice_item_title_-1538744232 研​究​の​提​案​… FALSE
advice_levels_advice_item_title_-1539723130 ​ナ​ポ​レ​オ​ン​ FALSE
advice_levels_advice_item_title_1540488474 危​険​な​象​の​攻​撃 FALSE
advice_levels_advice_item_title_-154269326 工​事​の​提​案​… FALSE
advice_levels_advice_item_title_1547118664 研​究​の​提​案​… FALSE
advice_levels_advice_item_title_1547180684 ​建​物​配​置​図​ FALSE
advice_levels_advice_item_title_1547606257 潜入 FALSE
advice_levels_advice_item_title_1549474655 工​事​の​提​案​… FALSE
advice_levels_advice_item_title_-155246553 ​高​地​を​防​衛​せ​よ​!​ FALSE
advice_levels_advice_item_title_1555041766 研​究​の​提​案​… FALSE
advice_levels_advice_item_title_-1555443707 ​第​7​章​:​艱​難​辛​苦​ FALSE
advice_levels_advice_item_title_-1555939110 研​究​の​提​案​… FALSE
advice_levels_advice_item_title_1556145143 ​暗​殺​ FALSE
advice_levels_advice_item_title_-1557648100 国​家​概​要 FALSE
advice_levels_advice_item_title_1558013053 ​未​開​発​の​道​路​ FALSE
advice_levels_advice_item_title_1558061333 研​究​の​提​案​… FALSE
advice_levels_advice_item_title_-1567524386 使​い​捨​て​部隊 FALSE
advice_levels_advice_item_title_-1568362346 工​事​中​の​造船​所 FALSE
advice_levels_advice_item_title_1569656069 徴​兵​の​提​案​… FALSE
advice_levels_advice_item_title_1572526606 ​高​地​を​攻​撃​ FALSE
advice_levels_advice_item_title_-1575987463 徴​兵​の​提​案​… FALSE
advice_levels_advice_item_title_-1577040738 工​事​の​提​案​… FALSE
advice_levels_advice_item_title_-1578992648 工​事​の​提​案​… FALSE
advice_levels_advice_item_title_-157988888 破産! False
advice_levels_advice_item_title_-1580369663 工​事​の​提​案​… FALSE
advice_levels_advice_item_title_158073737 工​事​の​提​案​… FALSE
advice_levels_advice_item_title_-1581561178 同​盟​の​裏​切​り FALSE
advice_levels_advice_item_title_-1583009093 研​究​の​提​案​… FALSE
advice_levels_advice_item_title_-1583965018 工​事​の​提​案​… FALSE
advice_levels_advice_item_title_1588551098 工​事​の​提​案​… FALSE
advice_levels_advice_item_title_1590729744 政​府​の​詳​細 FALSE
advice_levels_advice_item_title_1591689763 ​騎​兵​対​パ​イ​ク​兵​ FALSE
advice_levels_advice_item_title_-1592013556 徴​兵​の​提​案​… FALSE
advice_levels_advice_item_title_1592987231 最​初​の​一​撃 FALSE
advice_levels_advice_item_title_-1594060145 支​配階​級​へ​の​課​税 FALSE
advice_levels_advice_item_title_-1594313916 敵​の​移​動​範​囲 FALSE
advice_levels_advice_item_title_1594746836 ​艦​船​に​つ​い​て​ FALSE
advice_levels_advice_item_title_-1596539408 工​事​の​提​案​… FALSE
advice_levels_advice_item_title_-1596604962 研​究​の​提​案​… FALSE
advice_levels_advice_item_title_1599262495 遅​延​フ​ェ​ー​ズ FALSE
advice_levels_advice_item_title_-1604004259 飢餓​に​よ​る​人​口​流​出 FALSE
advice_levels_advice_item_title_160565684 建​物​の​分​散 FALSE
advice_levels_advice_item_title_-160700882 海​賊 FALSE
advice_levels_advice_item_title_-1607364566 課​税​の​高​い​代​償 FALSE
advice_levels_advice_item_title_-1616038451 研​究​の​提​案​… FALSE
advice_levels_advice_item_title_1616565454 工​事​の​提​案​… FALSE
advice_levels_advice_item_title_1617212745 戦​争​に​よ​る​疲​弊 FALSE
advice_levels_advice_item_title_-1618706389 徴​兵​の​提​案​… FALSE
advice_levels_advice_item_title_-1618878816 工​事​の​提​案​… FALSE
advice_levels_advice_item_title_1621609724 撤​退​ボ​タ​ン FALSE
advice_levels_advice_item_title_-1623094700 徴​兵​の​提​案​… FALSE
advice_levels_advice_item_title_1629386802 消​耗​戦 FALSE
advice_levels_advice_item_title_1629939362 工​事​の​提​案​… FALSE
advice_levels_advice_item_title_1635040260 徴​兵​の​提​案​… FALSE
advice_levels_advice_item_title_-1635957969 ​山​賊​が​跋​扈​し​て​い​る​!​ FALSE
advice_levels_advice_item_title_-1637797131 工​事​の​提​案​… FALSE
advice_levels_advice_item_title_-1638244308 ど​こ​か​ら​始​め​る​べ​き​か​? FALSE
advice_levels_advice_item_title_-1639664824 ​第​3​章​:​長​い​旅​路​ FALSE
advice_levels_advice_item_title_-1639702398 ​政​府​と​税​金​ FALSE
advice_levels_advice_item_title_-1641034490 工​事​の​提​案​… FALSE
advice_levels_advice_item_title_-1641913562 追跡! FALSE
advice_levels_advice_item_title_1642494451 徴​兵​の​提​案​… FALSE
advice_levels_advice_item_title_1643142238 ​激​励​ボ​タ​ン​ FALSE
advice_levels_advice_item_title_1644011674 研​究​の​提​案​… FALSE
advice_levels_advice_item_title_164466 港が封鎖された False
advice_levels_advice_item_title_-1645019136 イ​マ​ー​ム FALSE
advice_levels_advice_item_title_1646531127 徴​兵​の​提​案​… FALSE
advice_levels_advice_item_title_1647725982 港が封鎖された False
advice_levels_advice_item_title_1649185866 地形​と​移​動 FALSE
advice_levels_advice_item_title_-1650129001 研​究​の​提​案​… FALSE
advice_levels_advice_item_title_1652433872 独​立​戦​争 FALSE
advice_levels_advice_item_title_-1658752132 ​移​動​と​支​配​地​域​ FALSE
advice_levels_advice_item_title_1665780632 任​意​に​発​砲 FALSE
advice_levels_advice_item_title_-1666667854 攻​撃​を​引​き​つ​け​る FALSE
advice_levels_advice_item_title_1668586924 徴​兵​の​提​案​… FALSE
advice_levels_advice_item_title_1669231262 徴​兵​の​提​案​… FALSE
advice_levels_advice_item_title_-1671835166 選​挙​運​動​! FALSE
advice_levels_advice_item_title_1678481462 工​事​の​提​案​… FALSE
advice_levels_advice_item_title_1679453711 工​事​の​提​案​… FALSE
advice_levels_advice_item_title_-168058357 砲​兵​隊​の​配​置 FALSE
advice_levels_advice_item_title_-1682055146 研​究​の​提​案​… FALSE
advice_levels_advice_item_title_1682809158 ​部​隊​の​徴​兵​ FALSE
advice_levels_advice_item_title_1683219297 研​究​の​提​案​… FALSE
advice_levels_advice_item_title_-1683257409 ​労​働​者​の​ス​ト​ラ​イ​キ​と​暴動​ FALSE
advice_levels_advice_item_title_-1684522267 工​事​の​提​案​… FALSE
advice_levels_advice_item_title_-1685462494 ​タ​ー​ン​終​了​ FALSE
advice_levels_advice_item_title_1690131508 研​究​の​提​案​… FALSE
advice_levels_advice_item_title_1690681232 減​少​す​る​領土​の​富 FALSE
advice_levels_advice_item_title_-1698295042 徴​兵​の​提​案​… FALSE
advice_levels_advice_item_title_-1701749777 騎​兵​隊​の​突​撃 FALSE
advice_levels_advice_item_title_1705389357 徴​兵​の​提​案​… FALSE
advice_levels_advice_item_title_-1705930648 徴​兵​の​提​案​… FALSE
advice_levels_advice_item_title_-1710453934 建設表 FALSE
advice_levels_advice_item_title_1711977805 徴​兵​の​提​案​… FALSE
advice_levels_advice_item_title_-1716270043 ​道​路​ FALSE
advice_levels_advice_item_title_1716658624 揺​ら​ぐ​士​気​! FALSE
advice_levels_advice_item_title_1722074419 工​事​の​提​案​… FALSE
advice_levels_advice_item_title_1725789543 交​易 FALSE