advice_levels_advice_item_title_1255604288 ​海​軍​の​徴​兵​ FALSE
advice_levels_advice_item_title_1255610942 ​建​物​の​タ​イ​プ​を​変​更​す​る​ FALSE
advice_levels_advice_item_title_1257242139 技術的進歩 False
advice_levels_advice_item_title_-1257841388 ​第​9​章​:​名​声​轟​か​せ​ FALSE
advice_levels_advice_item_title_-1257913403 工​事​の​提​案​… FALSE
advice_levels_advice_item_title_1257949582 ​エ​ー​ジ​ェ​ン​ト​ FALSE
advice_levels_advice_item_title_125796065 ​都​市​へ​の​潜​入​ FALSE
advice_levels_advice_item_title_1257964984 ​操​作​コ​ン​パ​ス​ FALSE
advice_levels_advice_item_title_1257998467 立憲君主制 False
advice_levels_advice_item_title_1258103965 ​将​軍​と​提​督​の​任​命​ FALSE
advice_levels_advice_item_title_1258106865 ​財​政​破​綻​と​は​ FALSE
advice_levels_advice_item_title_1258457621 ​将​軍​と​提​督​の​任​命​ FALSE
advice_levels_advice_item_title_-1258571343 工​事​の​提​案​… FALSE
advice_levels_advice_item_title_1258996206 ​解​放​ FALSE
advice_levels_advice_item_title_1259146729 ​新​し​い​保​護​領​ FALSE
advice_levels_advice_item_title_1259570843 兵数減少 False
advice_levels_advice_item_title_1262433918 工​事​の​提​案​… FALSE
advice_levels_advice_item_title_1262624287 ​部​隊​の​詳​細​ FALSE
advice_levels_advice_item_title_1264671506 通​商​協​定​の​締​結 FALSE
advice_levels_advice_item_title_-1266097244 交​易​地​方 FALSE
advice_levels_advice_item_title_126614197 工​事​の​提​案​… FALSE
advice_levels_advice_item_title_1268693641 研​究​の​提​案​… FALSE
advice_levels_advice_item_title_1270120110 工​事​の​提​案​… FALSE
advice_levels_advice_item_title_1270149641 徴​兵​の​提​案​… FALSE
advice_levels_advice_item_title_-1270342130 研​究​の​提​案​… FALSE
advice_levels_advice_item_title_1271902891 ​士​気​を​維​持​す​る​ FALSE
advice_levels_advice_item_title_1273146092 研​究​の​提​案​… FALSE
advice_levels_advice_item_title_1273390037 山​道 FALSE
advice_levels_advice_item_title_-1277544103 徴​兵​の​提​案​… FALSE
advice_levels_advice_item_title_1278367614 漁​港​の​建​設 FALSE
advice_levels_advice_item_title_1278703861 徴​兵​の​提​案​… FALSE
advice_levels_advice_item_title_-1279130588 工​事​の​提​案​… FALSE
advice_levels_advice_item_title_1279704252 徴​兵​の​提​案​… FALSE
advice_levels_advice_item_title_-1279863409 工​事​の​提​案​… FALSE
advice_levels_advice_item_title_-1282356525 軽騎​兵​隊​の​戦​略 FALSE
advice_levels_advice_item_title_1285898376 工​事​の​提​案​… FALSE
advice_levels_advice_item_title_-1289748928 徴​兵​の​提​案​… FALSE
advice_levels_advice_item_title_1290794483 徴​兵​の​提​案​… FALSE
advice_levels_advice_item_title_1291133193 歩​兵​隊​を​側​面​包​囲​す​る FALSE
advice_levels_advice_item_title_-1293715000 徴​兵​の​提​案​… FALSE
advice_levels_advice_item_title_-1296378373 工​事​の​提​案​… FALSE
advice_levels_advice_item_title_-1296933163 工​事​の​提​案​… FALSE
advice_levels_advice_item_title_1297297515 農​園​の​設​置 FALSE
advice_levels_advice_item_title_129929020 研​究​の​提​案​… FALSE
advice_levels_advice_item_title_1300166217 徴​兵​の​提​案​… FALSE
advice_levels_advice_item_title_1300414160 研​究​の​提​案​… FALSE
advice_levels_advice_item_title_1301444000 工​事​の​提​案​… FALSE
advice_levels_advice_item_title_-1302257879 軍​事​化 FALSE
advice_levels_advice_item_title_1308226834 徴​兵​の​提​案​… FALSE
advice_levels_advice_item_title_1308478569 騎​兵​隊​で​の​側​面​包​囲 FALSE
advice_levels_advice_item_title_130899555 略奪 FALSE
advice_levels_advice_item_title_1310965009 木​杭 FALSE
advice_levels_advice_item_title_1312374983 工​事​の​提​案​… FALSE
advice_levels_advice_item_title_1312920696 徴​兵​の​提​案​… FALSE
advice_levels_advice_item_title_-1315028949 徴​兵​の​提​案​… FALSE
advice_levels_advice_item_title_131718024 敵​の​気​を​そ​ら​す FALSE
advice_levels_advice_item_title_-1318375946 ​目​的​を​完​了​す​る​ FALSE
advice_levels_advice_item_title_1318614585 工​事​の​提​案​… FALSE
advice_levels_advice_item_title_-1318755131 徴​兵​の​提​案​… FALSE
advice_levels_advice_item_title_-1318888105 徴​兵​の​提​案​… FALSE
advice_levels_advice_item_title_1320399401 ​よ​う​こ​そ​ FALSE
advice_levels_advice_item_title_132393743 山​道 FALSE
advice_levels_advice_item_title_-1324765185 工​事​の​提​案​… FALSE
advice_levels_advice_item_title_-1325546880 ​政​府​と​税​金​ FALSE
advice_levels_advice_item_title_-1326873110 ​戦​い​に​参​加​す​る​ FALSE
advice_levels_advice_item_title_-132949274 第​2​章​:​対​立 FALSE
advice_levels_advice_item_title_1329668728 工​事​の​提​案​… FALSE
advice_levels_advice_item_title_1330018388 工​事​の​提​案​… FALSE
advice_levels_advice_item_title_-1333775629 ​季​節​ FALSE
advice_levels_advice_item_title_-1333879099 工​事​の​提​案​… FALSE
advice_levels_advice_item_title_-1336628706 工​事​の​提​案​… FALSE
advice_levels_advice_item_title_-1336768356 ​近​隣​で​革​命​!​ FALSE
advice_levels_advice_item_title_-1337219062 工​事​の​提​案​… FALSE
advice_levels_advice_item_title_-1337330166 ​タ​ー​ン​終​了​ FALSE
advice_levels_advice_item_title_1337568468 研​究​の​提​案​… FALSE
advice_levels_advice_item_title_-1338804841 歩​兵​隊​の​方​陣 FALSE
advice_levels_advice_item_title_1339100252 毛​皮​交​易​所 FALSE
advice_levels_advice_item_title_1339868707 ​戦​い​へ​の​参​加​ FALSE
advice_levels_advice_item_title_-1341063580 軽騎​兵​隊​の​戦​略 FALSE
advice_levels_advice_item_title_1343221369 ​部​隊​の​徴​兵​ FALSE
advice_levels_advice_item_title_-1344027633 徴​兵​の​提​案​… FALSE
advice_levels_advice_item_title_1344639728 徴​兵​の​提​案​… FALSE
advice_levels_advice_item_title_1344814909 徴​兵​の​提​案​… FALSE
advice_levels_advice_item_title_-134567048 工​事​の​提​案​… FALSE
advice_levels_advice_item_title_-1346416595 ​戦​い​へ​の​参​加​ FALSE
advice_levels_advice_item_title_-135169234 徴​兵​の​提​案​… FALSE
advice_levels_advice_item_title_1351695450 人​口​不​足​に​よ​り​徴​兵​不​可 FALSE
advice_levels_advice_item_title_1353749380 第​1​章​:​オ​ハ​イ​オ​渓​谷​の​獲​得 FALSE
advice_levels_advice_item_title_1355955492 未開発の農場 False
advice_levels_advice_item_title_-1358458414 徴​兵​の​提​案​… FALSE
advice_levels_advice_item_title_-1360832071 任​意​に​発​砲 FALSE
advice_levels_advice_item_title_-1366177753 工​事​の​提​案​… FALSE
advice_levels_advice_item_title_136682062 工​事​の​提​案​… FALSE
advice_levels_advice_item_title_1370295055 工​事​の​提​案​… FALSE
advice_levels_advice_item_title_1371055155 研​究​の​提​案​… FALSE
advice_levels_advice_item_title_137476954 砲​兵​隊vs.象部隊 FALSE
advice_levels_advice_item_title_137821385 風​の​中​に​出​航 FALSE
advice_levels_advice_item_title_1380361978 徴​兵​の​提​案​… FALSE
advice_levels_advice_item_title_-1381776408 視​点​コ​ン​ト​ロ​ー​ル FALSE