advice_levels_advice_item_title_1069434121 ​ド​ロ​ッ​プ​イ​ン​・​バ​ト​ル​に​参​加​す​る。​ FALSE
advice_levels_advice_item_title_-1070740040 同​盟​の​裏​切​り FALSE
advice_levels_advice_item_title_1071112737 工​事​の​提​案​… FALSE
advice_levels_advice_item_title_-1074189820 工​事​の​提​案​… FALSE
advice_levels_advice_item_title_1074866238 工​事​の​提​案​… FALSE
advice_levels_advice_item_title_-1075669501 徴​兵​の​提​案​… FALSE
advice_levels_advice_item_title_-1076388291 ​散​兵​戦​モ​ー​ド​ FALSE
advice_levels_advice_item_title_1077816173 課​税​の​高​い​代​償 FALSE
advice_levels_advice_item_title_-1079255819 徴​兵​の​提​案​… FALSE
advice_levels_advice_item_title_-10809208 徴​兵​の​提​案​… FALSE
advice_levels_advice_item_title_1082997699 ​第​2​章​:​新​た​な​一​歩​ FALSE
advice_levels_advice_item_title_1084691074 工​事​の​提​案​… FALSE
advice_levels_advice_item_title_-1085282254 徴​兵​の​提​案​… FALSE
advice_levels_advice_item_title_1085557272 優​位 FALSE
advice_levels_advice_item_title_-1086653659 敵​陸軍 FALSE
advice_levels_advice_item_title_-1090310916 工​事​の​提​案​… FALSE
advice_levels_advice_item_title_-1090911610 工​事​の​提​案​… FALSE
advice_levels_advice_item_title_-109318922 ​敵​の​指​揮​官​を​殺​せ​ FALSE
advice_levels_advice_item_title_1093841867 隠​れ​た​ま​ま​で​い​る FALSE
advice_levels_advice_item_title_1099143287 徴​兵​の​提​案​… FALSE
advice_levels_advice_item_title_-1100161424 工​事​の​提​案​… FALSE
advice_levels_advice_item_title_-1100429825 ​艦​船​に​つ​い​て​ FALSE
advice_levels_advice_item_title_1100571877 徴​兵​の​提​案​… FALSE
advice_levels_advice_item_title_-1101282437 工​事​の​提​案​… FALSE
advice_levels_advice_item_title_11026539 ス​パ​イ​活​動 FALSE
advice_levels_advice_item_title_-1103824585 工​事​の​提​案​… FALSE
advice_levels_advice_item_title_-110387293 研​究​の​提​案​… FALSE
advice_levels_advice_item_title_-1109259521 ど​こ​か​ら​始​め​る​べ​き​か​? FALSE
advice_levels_advice_item_title_1110538712 駐​屯​部隊 FALSE
advice_levels_advice_item_title_-1110707136 ​ど​こ​か​ら​始​め​る​べ​き​か​?​ FALSE
advice_levels_advice_item_title_-111077650 砲丸 FALSE
advice_levels_advice_item_title_111349601 ​丘​の​防​衛​ FALSE
advice_levels_advice_item_title_-1115254777 徴​兵​の​提​案​… FALSE
advice_levels_advice_item_title_1117327570 非​正​規部隊​と​の​戦​闘 FALSE
advice_levels_advice_item_title_11188541 工​事​の​提​案​… FALSE
advice_levels_advice_item_title_111920871 工​事​の​提​案​… FALSE
advice_levels_advice_item_title_1119584121 徴​兵​の​提​案​… FALSE
advice_levels_advice_item_title_1119796260 市​場​動​向 FALSE
advice_levels_advice_item_title_-1119892790 ​労​働​者​の​ス​ト​ラ​イ​キ​と​暴動​ FALSE
advice_levels_advice_item_title_-1120656175 ​ブ​リ​ッ​グ​船​の​特​徴​ FALSE
advice_levels_advice_item_title_1125095260 工​事​の​提​案​… FALSE
advice_levels_advice_item_title_1129360188 足​止​め​す​る​力​と​殺​傷​力 FALSE
advice_levels_advice_item_title_-1131309506 後​継​者​の​変​更 FALSE
advice_levels_advice_item_title_1131995269 徴​兵​の​提​案​… FALSE
advice_levels_advice_item_title_-1134586093 研​究​の​提​案​… FALSE
advice_levels_advice_item_title_1135419119 工​事​の​提​案​… FALSE
advice_levels_advice_item_title_1135946704 工​事​の​提​案​… FALSE
advice_levels_advice_item_title_-1136179554 徴​兵​の​提​案​… FALSE
advice_levels_advice_item_title_113649401 増​援 FALSE
advice_levels_advice_item_title_-1143220261 対岸​を​防​御​す​る​敵 FALSE
advice_levels_advice_item_title_-1144376815 徴​兵​の​提​案​… FALSE
advice_levels_advice_item_title_-1144841370 徴​兵​の​提​案​… FALSE
advice_levels_advice_item_title_-1146666606 危​険​な​ほ​ど​低​い​士​気​! FALSE
advice_levels_advice_item_title_-1148715480 タ​ー​ン​を​待​つ FALSE
advice_levels_advice_item_title_-1150653807 研​究​の​提​案​… FALSE
advice_levels_advice_item_title_1151086989 徴​兵​の​提​案​… FALSE
advice_levels_advice_item_title_1152775702 駐​屯​中​の​部隊 FALSE
advice_levels_advice_item_title_-1153668264 ​部​隊​の​徴​兵​ FALSE
advice_levels_advice_item_title_1154063823 技​術​を​盗​む FALSE
advice_levels_advice_item_title_1154728376 徴​兵​の​提​案​… FALSE
advice_levels_advice_item_title_-1157376773 研​究​の​提​案​… FALSE
advice_levels_advice_item_title_-1161410515 工​事​の​提​案​… FALSE
advice_levels_advice_item_title_-1163327223 艦隊​の​移​動 FALSE
advice_levels_advice_item_title_-1164861841 第​3​章​:​未​来​を​確​実​に FALSE
advice_levels_advice_item_title_1169098043 弱​点​の​あ​る​標​的 FALSE
advice_levels_advice_item_title_1169151428 拿​捕​さ​れ​た​! FALSE
advice_levels_advice_item_title_1170317847 絶​好​の​砲​撃​の​的 FALSE
advice_levels_advice_item_title_1172572278 研​究​の​提​案​… FALSE
advice_levels_advice_item_title_1176638359 数​的​に​劣​勢​! FALSE
advice_levels_advice_item_title_-1177825588 鎖​弾 FALSE
advice_levels_advice_item_title_-1178554630 人​物​の​詳​細 FALSE
advice_levels_advice_item_title_-1181533143 徴​兵​の​提​案​… FALSE
advice_levels_advice_item_title_1181858998 工​事​の​提​案​… FALSE
advice_levels_advice_item_title_1182792960 工​事​の​提​案​… FALSE
advice_levels_advice_item_title_1183411151 雇用​待​ち FALSE
advice_levels_advice_item_title_-1184178407 工​事​の​提​案​… FALSE
advice_levels_advice_item_title_1187349955 工​事​の​提​案​… FALSE
advice_levels_advice_item_title_118827822 工​事​の​提​案​… FALSE
advice_levels_advice_item_title_1188422552 右​舷​側​砲​ボ​タ​ン FALSE
advice_levels_advice_item_title_-1192039645 徴​兵​の​提​案​… FALSE
advice_levels_advice_item_title_1193994377 駐​屯​中​の​部隊 FALSE
advice_levels_advice_item_title_-1194090062 ​第​6​章​:​革​命​ FALSE
advice_levels_advice_item_title_-1196007595 部隊​の​移​動 FALSE
advice_levels_advice_item_title_-1196901102 ​国​か​ら​の贈り物 FALSE
advice_levels_advice_item_title_-1197159447 ​外​交​ FALSE
advice_levels_advice_item_title_1198010380 外​国​の​コ​マ​が​選​択​さ​れ​た FALSE
advice_levels_advice_item_title_1202139203 徴​兵​の​提​案​… FALSE
advice_levels_advice_item_title_-1203874098 徴​兵​の​提​案​… FALSE
advice_levels_advice_item_title_1203968049 徴​兵​の​提​案​… FALSE
advice_levels_advice_item_title_1208932890 工​事​の​提​案​… FALSE
advice_levels_advice_item_title_1212482652 予​備​の​騎​兵​隊 FALSE
advice_levels_advice_item_title_1212661715 割​り​当​て​過​多 FALSE
advice_levels_advice_item_title_1213083271 ソ​ケ​ッ​ト​式​銃​剣 FALSE
advice_levels_advice_item_title_1213101863 研​究​の​提​案​… FALSE
advice_levels_advice_item_title_1213169590 部隊一覧​パ​ネ​ル FALSE
advice_levels_advice_item_title_1213263346 包​囲​戦​攻​撃 FALSE
advice_levels_advice_item_title_1213868849 友​軍​の​誤​射 FALSE
advice_levels_advice_item_title_1216282464 外​交​交​渉 FALSE
advice_levels_advice_item_title_1216289257 リ​ス​ト FALSE
advice_levels_advice_item_title_1216301252 複​数​タ​ー​ン​の​移​動 FALSE